joyasplataoro

Impost sobre el luxe

07/06/2022

IMPOST SOBRE EL LUXE

Abans del 30 de juny, hi ha l'obligació de liquidar l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques que grava la tinença per part d'una societat de béns immobles, vehicles d'alta potència, vaixells, avions, objectes d'art i joies.

Aquests béns improductius es gravaran pel valor de mercat, excepte als immobles que es valoraran pel seu valor cadastral.

Els tipus que cal aplicar seran els mateixos que graven l'impost sobre el patrimoni.

Es consideren actius improductius, per exemple, els immobles cedits gratuïtament als socis de la Societat per a un ús privatiu, llevat que s'hagi tributat com a rendiment en espècie.

Si l'immoble s'utilitza per a ambdós fins, societari i particular, serà a la part proporcional.

Si l'immoble ha estat cedit onerosament per a un aprofitament privatiu però inferior al seu preu de mercat, també es considerarà improductiu a la part proporcional.

Ara bé, les societats inactives no seran subjectes passius d'aquest impost, llevat que es trobin en procés de dissolució.

Noticias relacionadas

Noticias de asesoría, de gestión, jurídicas, nuevas leyes.
Está al día y que no se te escape nada

Pindola informativa 51 i 52

19 October 2022

Pindola informativa 51 i 52

Pindola informativa 50

27 September 2022

Pindola informativa 50

Circular informativa novetats regulació servei domèstic

13 September 2022

Circular informativa novetats regulació servei domèstic

Pindola informativa 49

7 September 2022

Pindola informativa 49

Declaración de bienes al exterior

27 July 2022

Declaración de bienes al exterior

Declaració de béns a l’exterior

27 July 2022

Declaració de béns a l’exterior

Ajuda de 200€ del pla anticrisi

28 June 2022

Ajut de 200€ del pla anticrisi

Ayuda de 200€ del plan anticrisis

28 June 2022

Ayuda de 200€ del plan anticrisis

Entrevista a Anna Maria Fontboté

9 June 2022

Bo al lloguer jove

Impuesto sobre el lujo

7 June 2022

Impuesto sobre el lujo