joyasplataoro

Impost sobre el luxe

07/06/2022

IMPOST SOBRE EL LUXE

Abans del 30 de juny, hi ha l'obligació de liquidar l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques que grava la tinença per part d'una societat de béns immobles, vehicles d'alta potència, vaixells, avions, objectes d'art i joies.

Aquests béns improductius es gravaran pel valor de mercat, excepte als immobles que es valoraran pel seu valor cadastral.

Els tipus que cal aplicar seran els mateixos que graven l'impost sobre el patrimoni.

Es consideren actius improductius, per exemple, els immobles cedits gratuïtament als socis de la Societat per a un ús privatiu, llevat que s'hagi tributat com a rendiment en espècie.

Si l'immoble s'utilitza per a ambdós fins, societari i particular, serà a la part proporcional.

Si l'immoble ha estat cedit onerosament per a un aprofitament privatiu però inferior al seu preu de mercat, també es considerarà improductiu a la part proporcional.

Ara bé, les societats inactives no seran subjectes passius d'aquest impost, llevat que es trobin en procés de dissolució.

Noticias relacionadas

Noticias de asesoría, de gestión, jurídicas, nuevas leyes.
Está al día y que no se te escape nada

Ajuda de 200€ del pla anticrisi

28 juny 2022

Ajut de 200€ del pla anticrisi

Entrevista a Anna Maria Fontboté

9 juny 2022

Bo al lloguer jove

Pildores Informatives

1 juny 2022

Permís retribuït, Lloguer Social als okupes, Embargaments.

Visita Institucional Ajuntament de Reus a les nostres Oficines

27 maig 2022

Visita institutcional de l’Ajuntament de Reus a les nostres Oficines

Pildores Informatives

27 maig 2022

Resum Pildores Informatives

Ofertes de Treball

21 abril 2022

Ofertes de Treball aquest mes d’abril.

Campanya Renda 2021

4 abril 2022

Campanya Renta 2021

Pildores Informatives

4 abril 2022

Pildores Informatives

Complement de Maternitat/Paternitat

28 març 2022

Complement reconegut amb efectes retroactius.

Bon Nadal i Feliç any 2022

20 desembre 2021

Bon Nadal i Feliç any 2022