nanopildora-1

Pildores Informatives

04/04/2022

INGRÉS MÍNIM VITAL

Les persones que haguessin percebut el 2021 un Ingrés Mínim Vital, malgrat estar exempt de tributació, estaran obligades a presentar la Declaració de Renda.

AUTÒNOMS I IRPF

Tots aquells autònoms que hagin percebut en 2.021 prestacions extraordinàries per cessament dactivitat hauran de declarar-les com a rendiments del treball, amb els primers 2.000 € exempts.

SUBJECTES A TRIBUTAR PER IRPF

Els assalariats que el 2.021 van cobrar entre 14.000 € i 22.000 €, dels quals més de 1.500 € fossin prestacions del SEPE.

NO SUBJECTES A IRPF

Aquells assalariats que el 2.021 van cobrar menys de 14.000 €, encara que haguessin cobrat de diversos pagadors.

LLOGUERS A IRPF

Per als exercicis 2020 i 2021 es redueixen a 3 mesos el termini per considerar l'impagament del lloguer per l'arrendatari i es pugui deduir dels rendiments íntegres del capital immobiliari.

DEDUCCIONS DE L'IRPF PER EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A HABITATGES

Hi ha tres noves deduccions a IRPF per obres de millora energètica a l'habitatge habitual, arrendades i en edificis residencials, executades entre Octubre de 2.021 i Desembre de 2.023.

Amb un estalvi de calefacció i refrigeració del 7%, la deducció serà del 20% de la inversió amb el límit de 5.000€ anuals.

Amb un estalvi del 30%, la deducció serà del 40% amb el límit de 7.500 €/any.

A edificis, la deducció pot ser del 60 % amb el límit de 5.000 €/any, ia més propietaris i comunitats de propietaris poden beneficiar-se d'altres ajudes o subvencions, com la reducció del 50 % de l'IBI.

Noticias relacionadas

Noticias de asesoría, de gestión, jurídicas, nuevas leyes.
Está al día y que no se te escape nada

Pindola informativa 50

27 September 2022

Pindola informativa 50

Circular informativa novetats regulació servei domèstic

13 September 2022

Circular informativa novetats regulació servei domèstic

Pindola informativa 49

7 September 2022

Pindola informativa 49

Declaración de bienes al exterior

27 July 2022

Declaración de bienes al exterior

Declaració de béns a l’exterior

27 July 2022

Declaració de béns a l’exterior

Ajuda de 200€ del pla anticrisi

28 June 2022

Ajut de 200€ del pla anticrisi

Ayuda de 200€ del plan anticrisis

28 June 2022

Ayuda de 200€ del plan anticrisis

Entrevista a Anna Maria Fontboté

9 June 2022

Bo al lloguer jove

Impuesto sobre el lujo

7 June 2022

Impuesto sobre el lujo

Impost sobre el luxe

7 June 2022

Impost sobre el luxe