ajuts-autonoms

Prestació extraordinària cessament activitat Autònoms

08/02/2021

El Reial Decret-llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de les mesures socials en defensa de
l’ocupació, vigent des del 27 de gener, estableix prestacions extraordinàries de cessament d’activitat per a
diferents supòsits en els termes que de forma resumida tot seguit detallem:
Prestació per suspensió d’activitat (Art. 5)
REQUISITS: Autònoms obligats a suspendre totalment activitats per normes sanitàries, que estiguin d’alta
abans de l’1 de gener de 2021.
IMPORT: 50% base mínima de cotització o 40% si en la mateixa unitat familiar ho demana més d’un autònom.
DURADA: El temps que duri el tancament i com a màxim fins al 31-5-2021.
SOL·LICITUD: Durant els 21 dies següents a la data d’obligació de tancament.
QUOTES S.SOCIAL: Exonerat durant els mesos sencers en que es rebi la prestació.
INCOMPATIBILITATS: Treball per compte aliè, llevat que els ingressos siguin inferiors a 1,25 vegades l’SMI
(1.187,50 €), una altra activitat per compte propi o cobrar alguna prestació de la Seguretat Social.
Prestació per disminució ingressos 1r semestre/2021 que no reuneixen els requisits establerts a
l’article 7 (Art. 6)
REQUISITS: Autònoms d’alta abans d’1-4-2020, al corrent de pagament, amb rendiments nets de l’activitat
que en el 1r semestre de 2021 no superin els 6.650 € i que els ingressos del 1r semestre/2021 siguin inferiors
al 1r trimestre/2020.
IMPORT: 50% base mínima de cotització o 40% si en la mateixa unitat familiar ho demana més d’un autònom.
DURADA: Des de l’1 de febrer, si es demana abans del 22-2-2021 o des del 1r dia del mes següent si es
demana més tard i en tot cas fins al 31-5-2021.
QUOTES SEGURETAT SOCIAL: Exonerat durant els mesos sencers en que es rebi la prestació.
INCOMPATIBILITATS: Treball per compte aliè, llevat que els ingressos siguin inferiors a 1,25 vegades l’SMI
(1.187,50 €), una altra activitat per compte propi o cobrar alguna prestació de la Seguretat Social.
Prestació cessament activitat compatible amb treball per compte propi (Art.7)
REQUISITS: Acreditar reducció d’ingressos durant el 1r semestre de 2021 de més del 50% respecte del
segon semestre de 2019, no obtenir durant el 1r semestre de 2021 rendiments nets superiors a 7.980 € i estar
al corrent de pagament amb la Seguretat Social i amb els treballadors, si en té.
IMPORT: 50% de la base mínima de cotització.
DURADA: A partir de l’1 de febrer i com a màxim fins al 31 de maig de 2021.
QUOTES SEGURETAT SOCIAL: S’han de seguir pagant, però la mútua retornarà la part de la quota per
contingències comunes quan vagi abonant les prestacions.
INCOMPATIBILITATS: Amb el treball per compte aliè, quan es cobri més d’1,25 SMI (1.187,50 €) o bé la
suma entre els ingressos pel treball per compte aliè i per compte propi superi 2,2 SMI (2.090 €).
Prestació cessament autònoms de temporada (Art.8)
REQUISITS: Autònoms, en que l’únic treball durant els anys 2018 i 2019 hagués estat com a autònom durant
un mínim de 4 mesos i un màxim de 6 mesos durant cada any i no més de 120 dies en total com a treballador
per compte aliè, que com a mínim 2 mesos d’autònom hagin estat durant la primera meitat de l’any, no haver
estat d’alta per compte d’altri més de 60 dies durant el primer semestre de 2021, no obtenir durant aquesta
primera meitat de 2021 ingressos nets superiors a 6.650 €.
IMPORT: 70% de la base mínima de cotització.
DURADA: Des de l’1 de febrer, si es demana abans del 22-2-2021 o des del 1r dia del mes següent si es
demana més tard i en tot cas fins al 31-5-2021.
QUOTES SEGURETAT SOCIAL: No hi ha obligació de cotitzar i s’està en situació d’alta o assimilada a l’alta.
INCOMPATIBILITATS: Amb el treball per compte aliè, amb una altra activitat per compte propi, amb la
percepció de prestacions de la Seguretat Social, llevat que fos compatible amb l’activitat desenvolupada.
Cal tenir en compte que:
 Totes les sol·licituds esmentades s’han de demanar a la mútua col·laboradora de la Seguretat
Social que tingui.
 El treballador autònom ha d’estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social. Si no ho està el
convidaran a pagar el deute pendent en el termini de 30 dies i si ho fa això no serà impediment per
gaudir de la prestació.
 Si una vegada demanada la prestació i en tot cas abans del 30-4-2021, s’hi pot renunciar si es
comprova que no es reuniran els requisits per gaudir-la i retornar voluntàriament les prestacions
percebudes.
 Les mútues revisaran a partir de l’1 de setembre totes les prestacions atorgades, demanant al
Ministeri d’Hisenda i al propi interessat les dades tributàries que necessitin.
 En cas de comprovar que no es reunien els requisits, procediran a la reclamació de les quantitats
indegudament percebudes i de no fer-se en el termini indicat es veuran incrementades amb el
recàrrec i interessos corresponents.
Reus, 8 de febrer de 2021
DEPT. LABORAL

Noticias relacionadas

Noticias de asesoría, de gestión, jurídicas, nuevas leyes.
Está al día y que no se te escape nada

Nous Ajuts per treballadors autònoms

9 febrer 2021

EL D.O.G.C. de 08.02.2021 ha publicat l’ Ordre TSF/32/2021 de 5 de febrer de mesures econòmiques de suport a les persones treballadores autònomes individuals i a les persones treballadores autònomes que formin part de microempreses.

Yolanda Díaz reconeix que els ERTO no són suficients per als sectors més arrasats per la pandèmia

8 febrer 2021

El pronòstic inicial de Govern en general i de l’Ministeri de l’Treball en particular s’està veient desvirtuat per la persistent virulència de l’impacte de la pandèmia a Espanya.

La Inspecció de Treball impulsa un Pla d’Actuació per a regularitzar la situació laboral de sector d’empleades de llar

5 febrer 2021

El Pla s’inicia amb actuacions
dirigides a comprovar les condicions salarials i de cotització a la Seguretat Social.
L’acció inspectora es centra en les persones ocupadores, oferint-los assistència tècnica i informació per actualitzar els salaris inferiors a l’SMI i les respectives quotes de les persones ocupades en aquest sistema especial
La campanya de sensibilització vol fer front a l’economia irregular a la llar, en un àmbit laboral especialment feminitzat i afectat per la precarietat

Oberta la inscripció al programa TIC cámaras

19 novembre 2020

Oberta la inscripció al programa TIC cámaras, que preveu assessorament i subvencions per impulsar la digitalització de pimes i autònoms.

Convocatòria extraordinària programa Xpande

19 novembre 2020

Programa Xpande Digital 2020 d’ajuts a pimes de Reus, per al desenvolupament de plans de màrqueting digital internacional com a mesura per fer front a L’impacte econòmic de la COVID-19

Ajuts per Treballadors Autònoms

10 novembre 2020

Nota Informativa nous Ajuts per Treballadors Autònoms i PIMES dels serveis de restauració, centre d’estética,, locals ubicats als centres comercials i establiments d’oci nocturn

Ajuts per Treballadors Autònoms

9 novembre 2020

Nota Informativa nous Ajuts per Treballadors Autònoms

Pensió alimentària

17 juliol 2020

L’obligació dels progenitors de prestar aliments no s’extingeix amb la majoria d’edat dels fills

Clàusules abusives

14 juliol 2020

El tribunal de Justícia de la Unió Europea permet al deutor hipotecari,a interposar accions judicials contra l’entitat bancària.

PRESTACIONS A FAVOR DE FAMILIARS DESPRÉS DE MORT

16 juny 2020

El Tribunal Suprem ha flexibilitzat el concepte de convivència exigit per accedir a les prestacions a favor de familiars de l’difunt.