ajuts-autonoms

Prestació extraordinària cessament activitat Autònoms

08/02/2021

El Reial Decret-llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de les mesures socials en defensa de
l’ocupació, vigent des del 27 de gener, estableix prestacions extraordinàries de cessament d’activitat per a
diferents supòsits en els termes que de forma resumida tot seguit detallem:
Prestació per suspensió d’activitat (Art. 5)
REQUISITS: Autònoms obligats a suspendre totalment activitats per normes sanitàries, que estiguin d’alta
abans de l’1 de gener de 2021.
IMPORT: 50% base mínima de cotització o 40% si en la mateixa unitat familiar ho demana més d’un autònom.
DURADA: El temps que duri el tancament i com a màxim fins al 31-5-2021.
SOL·LICITUD: Durant els 21 dies següents a la data d’obligació de tancament.
QUOTES S.SOCIAL: Exonerat durant els mesos sencers en que es rebi la prestació.
INCOMPATIBILITATS: Treball per compte aliè, llevat que els ingressos siguin inferiors a 1,25 vegades l’SMI
(1.187,50 €), una altra activitat per compte propi o cobrar alguna prestació de la Seguretat Social.
Prestació per disminució ingressos 1r semestre/2021 que no reuneixen els requisits establerts a
l’article 7 (Art. 6)
REQUISITS: Autònoms d’alta abans d’1-4-2020, al corrent de pagament, amb rendiments nets de l’activitat
que en el 1r semestre de 2021 no superin els 6.650 € i que els ingressos del 1r semestre/2021 siguin inferiors
al 1r trimestre/2020.
IMPORT: 50% base mínima de cotització o 40% si en la mateixa unitat familiar ho demana més d’un autònom.
DURADA: Des de l’1 de febrer, si es demana abans del 22-2-2021 o des del 1r dia del mes següent si es
demana més tard i en tot cas fins al 31-5-2021.
QUOTES SEGURETAT SOCIAL: Exonerat durant els mesos sencers en que es rebi la prestació.
INCOMPATIBILITATS: Treball per compte aliè, llevat que els ingressos siguin inferiors a 1,25 vegades l’SMI
(1.187,50 €), una altra activitat per compte propi o cobrar alguna prestació de la Seguretat Social.
Prestació cessament activitat compatible amb treball per compte propi (Art.7)
REQUISITS: Acreditar reducció d’ingressos durant el 1r semestre de 2021 de més del 50% respecte del
segon semestre de 2019, no obtenir durant el 1r semestre de 2021 rendiments nets superiors a 7.980 € i estar
al corrent de pagament amb la Seguretat Social i amb els treballadors, si en té.
IMPORT: 50% de la base mínima de cotització.
DURADA: A partir de l’1 de febrer i com a màxim fins al 31 de maig de 2021.
QUOTES SEGURETAT SOCIAL: S’han de seguir pagant, però la mútua retornarà la part de la quota per
contingències comunes quan vagi abonant les prestacions.
INCOMPATIBILITATS: Amb el treball per compte aliè, quan es cobri més d’1,25 SMI (1.187,50 €) o bé la
suma entre els ingressos pel treball per compte aliè i per compte propi superi 2,2 SMI (2.090 €).
Prestació cessament autònoms de temporada (Art.8)
REQUISITS: Autònoms, en que l’únic treball durant els anys 2018 i 2019 hagués estat com a autònom durant
un mínim de 4 mesos i un màxim de 6 mesos durant cada any i no més de 120 dies en total com a treballador
per compte aliè, que com a mínim 2 mesos d’autònom hagin estat durant la primera meitat de l’any, no haver
estat d’alta per compte d’altri més de 60 dies durant el primer semestre de 2021, no obtenir durant aquesta
primera meitat de 2021 ingressos nets superiors a 6.650 €.
IMPORT: 70% de la base mínima de cotització.
DURADA: Des de l’1 de febrer, si es demana abans del 22-2-2021 o des del 1r dia del mes següent si es
demana més tard i en tot cas fins al 31-5-2021.
QUOTES SEGURETAT SOCIAL: No hi ha obligació de cotitzar i s’està en situació d’alta o assimilada a l’alta.
INCOMPATIBILITATS: Amb el treball per compte aliè, amb una altra activitat per compte propi, amb la
percepció de prestacions de la Seguretat Social, llevat que fos compatible amb l’activitat desenvolupada.
Cal tenir en compte que:
 Totes les sol·licituds esmentades s’han de demanar a la mútua col·laboradora de la Seguretat
Social que tingui.
 El treballador autònom ha d’estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social. Si no ho està el
convidaran a pagar el deute pendent en el termini de 30 dies i si ho fa això no serà impediment per
gaudir de la prestació.
 Si una vegada demanada la prestació i en tot cas abans del 30-4-2021, s’hi pot renunciar si es
comprova que no es reuniran els requisits per gaudir-la i retornar voluntàriament les prestacions
percebudes.
 Les mútues revisaran a partir de l’1 de setembre totes les prestacions atorgades, demanant al
Ministeri d’Hisenda i al propi interessat les dades tributàries que necessitin.
 En cas de comprovar que no es reunien els requisits, procediran a la reclamació de les quantitats
indegudament percebudes i de no fer-se en el termini indicat es veuran incrementades amb el
recàrrec i interessos corresponents.
Reus, 8 de febrer de 2021
DEPT. LABORAL

Noticias relacionadas

Noticias de asesoría, de gestión, jurídicas, nuevas leyes.
Está al día y que no se te escape nada

Nous permisos laborals Juny 2023

13 septiembre 2023

Nous permisos laborals Juny 2023

Reconeixement a Anna Fontboté Dalmau

20 diciembre 2022

Reconeixement als 50 anys d’activitat

Pindola informativa 51 i 52

19 octubre 2022

Pindola informativa 51 i 52

Pindola informativa 50

27 septiembre 2022

Pindola informativa 50

Circular informativa novetats regulació servei domèstic

13 septiembre 2022

Circular informativa novetats regulació servei domèstic

Pindola informativa 49

7 septiembre 2022

Pindola informativa 49

Declaración de bienes al exterior

27 julio 2022

Declaración de bienes al exterior

Declaració de béns a l’exterior

27 julio 2022

Declaració de béns a l’exterior

Ajuda de 200€ del pla anticrisi

28 junio 2022

Ajut de 200€ del pla anticrisi

Ayuda de 200€ del plan anticrisis

28 junio 2022

Ayuda de 200€ del plan anticrisis